Stijging mobiliteit zorgverzekeringsmarkt door prijs en internet

BS Health ConsultancyVerzekerden hadden tot 1 februari 2011 weer de mogelijkheid over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Voor het tweede achtereenvolgende jaar is de mobiliteit toegenomen. Ruim 5% van de verzekerden, ofwel ongeveer 900.000 Nederlanders, koos dit jaar voor een andere zorgverzekeraar. Consumenten switchten met name om de prijs naar een goedkopere internetlabel of naar een zorgverzekering met premiekorting via een zogenoemde gelegenheidscollectiviteit. Daarbij ondersteund door internet als populair medium om informatie op te zoeken, polissen te vergelijken en een nieuwe zorgverzekering af te sluiten.
Nominale jaarpremie gestegen met ruim € 100 De nominale jaarpremie van 2011 is ten opzichte van 2010 met ruim 9% gestegen, ofwel met ruim € 100 per verzekerde per jaar. De nominale jaarpremie is dit jaar precies gelijk aan de nominale rekenpremie van het Ministerie van VWS. Vorig jaar lag de werkelijke premie nog 2% boven de prognose van het Ministerie van VWS. De daling van het aantal aanvullende verzekerden zette dit jaar niet verder door. Het aandeel Nederlanders dat een aanvullende zorgverzekering heeft afgesloten bleef dit jaar met circa 88% ongeveer gelijk aan vorig jaar. Reden hiervoor is dat een aantal vergoedingen per 1 januari 2011 niet meer zijn opgenomen in het basispakket, zoals de pil en andere anticonceptiemiddelen voor vrouwen ouder dan 21 jaar.
Goedkope internetlabels sterke groeiers met gemiddeld 60% Verschillende zorgverzekeraars danken hun groei voor een groot deel aan de populariteit van hun internetlabels. Deze labels zagen dit jaar het aantal verzekerden met gemiddeld 60% stijgen. Bijna een half miljoen verzekerden zijn anno 2011 verzekerd via een internetpolis. Internet is een belangrijk informatie- en verkoopkanaal. Zo is in de periode oktober 2010 en januari 2011 circa 2,5 miljoen keer via Google gezocht op de term “zorgverzekering”. Het aantal nieuw verzekerden via een vergelijkingssite waarvoor zorgverzekeraars provisie moeten afdragen, zoals Independer, is dit jaar ook sterk gestegen. Meer dan 100.000 nieuw verzekerden hebben zich via een dergelijke site als nieuw verzekerde aangemeld. Daarnaast nam het aantal aanmeldingen direct bij zorgverzekeraars ook verder toe. Meer dan de helft van de nieuw verzekerden meldde zich dit jaar via het internet direct bij de zorgverzekeraar aan. Het aantal verzekerden via het indirecte kanaal is in 2011 ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar. Ongeveer 30% van de Nederlanders is in 2011 voor de zorgverzekering verzekerd via het indirecte kanaal. Met de komt van het internet als populair informatie- en verkoopkanaal is het voor intermediairs een uitdaging geworden om hun toegevoegde waarde te blijven aantonen.
Vooral door gelegenheidscollectiviteiten is de collectiviteitsgraad verder toegenomen Voor het vijfde achtereenvolgende jaar is het aantal collectief verzekerden gestegen. Momenteel is 66% van de ziektekostenverzekerden verzekerd via een collectiviteit. In 2010 bedroeg de collectiviteitsgraad nog 64%. Vooral het aantal verzekerden via zogenoemde gelegenheidscollectiviteiten nam sterk toe. Ongeveer 75% van degroei van het aantal collectief verzekerden is dit jaar veroorzaakt door toename van gelegenheidscollectiviteiten.
Meer reclamebestedingen door zorgverzekeraars De totale uitgaven van de zorgverzekeraars aan reclame bedroegen voor het commerciële seizoen 2010/2011 € 40 miljoen. Ten opzichte van de twee voorgaande jaren betekent dit een stijging van ongeveer 5%, ofwel € 2 miljoen. De stijging van de reclamebestedingen is met name veroorzaakt door een toename aan  reclame via televisie en radio. De reclamebestedingen via het internet blijven opvallend laag. Slechts 2% van de totale media-uitgaven werd dit jaar besteed aan reclame via internet.
Gemiddeld lage mobiliteit bij zorgverzekeraars met hoge waardering De algehele waardering van verzekerden voor de dienstverlening van hun zorgverzekeraar is voor alle zorgverzekeraars ruim voldoende. De waardering voor de dienstverlening is in 2010 met gemiddeld een 7,7 ongeveer gelijk aan 2009. De met name kleinere zorgverzekeraars die een relatief hogere waardering van verzekerden kregen in 2010 kenden dit jaar gemiddeld een lagere mobiliteit. Dit bevestigt dat de service van de dienstverlening van invloed is op het behoud van verzekerden.
Goede propositie richting werkgevers nog belangrijker in de toekomst Het kabinet is voornemens om de 10% kortingsgrens van collectiviteiten los te laten en een verbod op gelegenheidscollectiviteiten in te voeren. Wanneer deze wijzigingen worden doorgevoerd zal dit naar verwachting dynamiek op de zorgverzekeringsmarkt veroorzaken. Op dit moment zijn ruim 4 miljoen mensen verzekerd via een niet-werkgeverscollectiviteit. Wanneer verzekerden geen korting meer ontvangen via de gelegenheidscollectiviteit waarbij zij zijn afgesloten, zullen zij op zoek gaan naar een  alternatief met een goedkope(re) zorgpremie. Dit kan door het afsluiten van een relatief goedkope internetpolis of door deel te  nemen aan de collectiviteit van de werkgever. Voor zorgverzekeraars wordt met de voorgenomen wijzigingen een goede propositie richting werkgevers nog belangrijker. Succes wordt behaald door voorafgaand aan het uitbrengen van een propositie afstemming op de behoefte van de werkgever te zoeken. Daarbij is van belang of de werkgever een passieve of actieve houding heeft ten aanzien van de gezondheid van zijn werknemers. Ook een goed samenspel tussen afdeling commercie en zorginkoop is belangrijk om de gemaakte afspraken met de werkgevers daadwerkelijk te kunnen realiseren. (Bron: Persbericht BS Health Consultancy BV.)